Dbamy o czystość naszej Gminy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Spółka z o.o.

Kilka słów o nas

Nadrzędnym celem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie, jest dbanie o komfort życia mieszkańców oraz troska o środowisko naturalne. Świadomi, że natura i przyroda są naszym wspólnym dziedzictwem, każdego dnia – zgodnie z naszą misją – realizujemy zadania, działając na wielu płaszczyznach.

Oprócz dostaw dobrej jakości wody oraz odbioru ścieków, aktywnie angażujemy się w działania kulturalne, edukacyjne oraz sportowe lokalnej społeczności. Dodatkowo wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i informatyczne, dbając o wysoki poziom usług oraz satysfakcję naszych Klientów. Wszystko, co robimy, ma na celu poprawę kondycji otoczenia!

Czym się zajmujemy

Oczyszczanie i uzdatnianie wody
Oczyszczanie zbiorników i szamba
Koszenie terenów zielonych
Odśnieżanie

Przedmiot działalności Spółki

naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)

naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z)

naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z)

naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z)

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)

obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)

przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)

demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)

odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)

działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.10.Z)

roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)

rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)

przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)

wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)

wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)

wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)

tynkowanie (PKD 43.31.Z)

zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)

posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)

malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z)

wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)

transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)

transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z)

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)

roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)

wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)

wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)

działalność usługową związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)

download best themes